Regulamin sklepu

 

1. Sklep internetowy pod adresem www.lanoro.pl prowadzony jest przez Lanoro Kępińska Sp. Jawna z siedzibą w Kosynierów 32a, 04-641 Warszawa, KRS 0000068031, NIP 526-015-95-62, REGON  011012434, adres poczty elektronicznej: biuro@lanoro.com.pl, telefon kontaktowy: (+48) 22 815-65-47 („Lanoro”).

2. Akceptacja Regulaminu jest konieczna do utworzenia Konta lub/i dokonania zakupów w sklepie internetowym.

3. Zasady świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego określone są w tym regulaminie, w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) i ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.). Ustawy maja charakter nadrzędny do regulaminu w zakresie regulacji obligatoryjnych.

4. Informacje prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią ofert, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.

5. Aby dokonać zakupów w sklepie internetowym Klient musi spełnić minimalne wymagania techniczne, tj. posiadać komputer z dostępem do Internetu; aktywnym adresem poczty elektronicznej oraz mieć aktualną przeglądarkę internetową z akceptacją plików cookies. Lanoro zwraca uwagę na zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną. Należą do nich: złośliwe oprogramowanie  (wirusy, robaki, trojany); programy szpiegujące; spam; wyłudzanie poufnych informacji (np. haseł); hackerskie włamania do systemu teleinformatycznego.

6. Założenie konta nie jest wymagane aby dokonać zakupów w sklepie internetowym, pozwala Klientowi uzyskać dostęp do historii zakupów i umożliwia zapisywanie produktów w koszyku po zakończeniu sesji. Założenie konta wymaga poprawnego wypełnienia i wysłania formularza rejestracji oraz  zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.

7. Umieszczenie i zapisanie produktów w koszyku nie oznacza ich rezerwacji.

8. Do zawarcia umowy Sprzedaży między Klientem a Lanoro za pośrednictwem sklepu internetowego niezbędne jest złożenie przez Klienta zamówienia i zapłacenie wskazanej ceny i kosztów przesyłki. Zamówienie musi zawierać: (i) dane Klienta: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu kontaktowego oraz (ii) dane produktu: nazwa, ilość oraz dane charakterystyczne dla danego produktu, t.j. rozmiar, rodzaj, kolor, oraz (iii) adres,  sposób dostawy i płatności. W przypadku wystawienia faktury VAT, niezbędne będzie podanie wszystkich niezbędnych  tym celu danych, w tym numeru NIP. W przypadku utworzenia konta, dane Klienta, adres i preferowany sposób dostawy i płatności są zapisywane na koncie i mogą być przez niego edytowane. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z pewnych funkcjonalności sklepu internetowego, a także w celu nabycia towarów, które może się odbyć bez zakładania konta.

9. Zamówienie składane jest poprzez umieszczenie produktów w koszyku i wypełnienie formularza zamówienia. Obowiązkiem Klienta jest podawanie aktualnych danych w formularzu zamówienia. Podanie nieaktualnych lub nieprawdziwych danych uniemożliwi realizację umowy.

10. Całkowita kwota do zapłacenia przez Klienta to: cena towarów, koszty przesyłki oraz koszt ewentualnych usług dodatkowych. Klient wybiera jeden z dostępnych sposobów płatności. Lanoro może dowolnie określić warunki zwolnienia z kosztów przesyłki.

11. Klient wysyła Lanoro zamówienie klikając w przycisk „Zamawiam i płacę”. Lanoro wysyła do Klienta email z informacją o otrzymaniu zamówienia i jego weryfikacji. Nieotrzymania przez Lanoro całkowitej kwoty do zapłacenia przez Klienta jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.

12.  Po zakończeniu weryfikacji Lanoro wysyła do Klienta na podany adres email wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia oraz informacją o zawarciu umowy sprzedaży w tym zakresie, bądź też z informacją o niezrealizowaniu zamówienia z podaniem przyczyny.

13. O ile nie będzie możliwa całkowita realizacja zamówienia, Lanoro niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu potwierdzenia częściowej realizacji lub odstąpienia od umowy.

14. Umowa sprzedaży zostaje zawarta poprzez wysłanie stosownego potwierdzenia do Klienta na podany adres email. Lanoro zwraca nienależne płatności Klienta w ciągu 14 dni.

15.  Promocje nie podlegają łączeniu, chyba, że Klient zostanie o tym poinformowany.

16. Reklamacje związane z zakupami w sklepie internetowym Klient może składać pisemnie na adres Lanoro lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klient proszony jest, aby w reklamacji opisał wszelkie istotne okoliczności reklamacji, w szczególności: opis i data wystąpienia wady, zgłoszone żądanie, podał swoje dane kontaktowe i przesłał posiadane fotografie pokazujące wadę. Do ustosunkowania się do reklamacji może okazać się niezbędne dostarczenie towaru do Lanoro. Zakres odpowiedzialności Lanoro za wady towaru określa kodeks cywilny, art. 556 i następne.

17. Lanoro ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w ustawowym terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

18. Konsument, który zawarł umowę na odległość ma prawo odstąpić od niej bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Prawo to jest wykluczone, o ile przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub higienę. Z tego powodu uprawnienie to generalnie nie obejmuje majtek. Konsument jest także odpowiedzialny za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia: charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

19. Bieg 14 dniowego terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia otrzymania towaru. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu towaru Lanoro, nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia.

20. Lanoro nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu, zwróci wszystkie dokonane przez klienta płatności, w tym koszty najtańszej dostawy Produktu. Lanoro może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

21. Lanoro dokonuje zwrotu płatności w taki sam sposób płatności, jaki użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

22. Treści udostępniane przez Lanoro w sklepie internetowym podlegają ochronie prawnej. Klient korzysta z nich nieodpłatnie, zgodnie z przepisami prawa, wyłącznie w zakresie własnego użytku i korzystania ze sklepu internetowego zgodnego z Regulaminem.

23. Klient zobowiązany jest do podawania wyłącznie prawdziwych, kompletnych i aktualnych danych oraz ich niezwłocznej aktualizacji; niezakłócania funkcjonowania sklepu Internetowego i korzystania z usług i funkcjonalności w sposób zgodny z przepisami prawa i  postanowieniami Regulaminu.

24. Klient zobowiązany jest do  terminowej zapłaty należności Lanoro i  terminowego odbioru towarów.

25. Zabronione jest nieuprawnione modyfikowanie treści, rozpowszechnianie i umieszczanie jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy prawa, lub je naruszających, w tym niezamówionej informacji handlowej, korzystanie że sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla Klientów lub/i Lanoro oraz podejmowanie czynności w pozyskania informacji nieprzeznaczonych dla Klienta oraz wszelka inferencja w funkcjonowanie sklepu internetowego, na którą Lanoro nie wyraziło zgody w Regulaminie.

26. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Lanoro jako administratora danych osobowych. Klientowi przysługują wszystkie ustawowe prawa  w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych. Lanoro przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie ustawowo dozwolonym. Dane, których podanie jest niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną to dane dotyczące zamówionych towarów i sposobu rozliczania zakupów oraz dalsze dane określone w formularzu rejestracji. 

27. Lanoro stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

28. Przetwarzanie danych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klienta, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, lub profiling oraz inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną wymagają zgody Klienta.

29. Klient może w każdej chwili trwale zakończyć korzystanie ze sklepu internetowego Lanoro.

30. Lanoro może zaprzestać udostępnianie dostępu do sklepu internetowego lub/i konta Klienta w  przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, zmiany minimalnych wymagań technicznych, innych względów technicznych, zmian przepisów prawa regulujących świadczenie usług drogą elektroniczną, o czym powiadamia Klienta przez email.

31. Lanoro, że względu na retencję danych osobowych Klienta, w przypadku braku aktywności Klienta w sklepie internetowym przez okres 3 lat może usunąć konto Klienta, o czym powiadamia Klienta przez email.

32. Lanoro powiadamia Klientów, którzy są konsumentami i posiadają konto Klienta o zmianach Regulaminu z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem. Daje to Klientom prawo do wypowiedzenia korzystania że sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na uprzednio zawarte przez Klienta umowy.

33. Lanoro na żądanie Klienta, który jest konsumentem, udostępni mu, po wskazaniu daty, nieodpłatnie treść Regulaminu obowiązującego w danej dacie, w ciągu 2 lat poprzedzających żądanie.

34. W przypadku Klientów instytucjonalnych Lanoro:

  ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności oraz wymagać przedpłaty;

– nie ponosi  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za produkt (art. 558 § 1 kc);

– przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Lanoro;.

– od momentu wydania towaru przewoźnikowi, nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki, a na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem i ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru;

– nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody i utracone korzyści, inne niż spowodowane umyślnie;

– ogranicza swoją odpowiedzialność, zarówno co do pojedynczego roszczenia, jak i za wszelkie roszczenia łącznie, do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż PLN 750,00 brutto.

– poddaje wszelkie spory sądom właściwym ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

35. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta po zawarciu umowy.

36. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod adresem URL wskazanym w Regulaminie.

37. Korzystanie ze sklepu internetowego może być związane z poniesieniem opłaty za przesyłanie danych, zależnie od cennika dostawcy usług internetowych, z których korzysta Klient.

38. Regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2021 r.

Aktualizacja
  • Brak produktów w koszyku.